Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van FemNa40, gevestigd te Mijdrecht, KvK nummer 52558673 ('FemNa40'), die gelden voor de dienst van FemNa40 getiteld FemNa40.

Wij raden de gebruiker aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat hij of zij op de hoogte is van zijn of haar rechten en plichten als gebruiker van FemNa40. Door gebruik te maken van de website van FemNa40 betekent dat, dat de gebruiker ervoor instaat dat iemand die van FemNa40 gebruikmaakt van de computer van gebruiker, zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

FemNa40 heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de Website. Indien de gebruiker het gebruik van FemNa40 voortzet na een of meer aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden, impliceert dat dat de gebruiker deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt.

1. Dienstverlening FemNa40
1.1 FemNa40 reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van FemNa40 niet inhoudelijk. FemNa40 heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. FemNa40 is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van FemNa40 beschikbaar stellen. FemNa40 geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

2. Gebruik van de Website
2.1 De gebruiker staat er jegens FemNa40 voor in dat hij of zij bevoegd is om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat de gebruiker er jegens FemNa40 voor in dat hij of zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zal nakomen en dat de gebruiker zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die de gebruiker verricht in het kader van FemNa40 niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van FemNa40 of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van FemNa40 te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij FemNa40 hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens FemNa40 en/of een derde.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van FemNa40, licentiegevers en/of gebruikers van FemNa40 en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent FemNa40 gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij FemNa40 of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van FemNa40 substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
3.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan gebruiker te verlenen. Het gebruik dat gebruik mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
3.4 De gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom)rechten van FemNa40 of derden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van FemNa40 op haar computersystemen.
3.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4. Bestanden uploaden/licentie
4.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan gebruiker toebehoren met betrekking tot de bestanden die door gebruiker via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
4.2 Gebruiker erkent en stemt er mee in dat hij of zij door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan FemNa40 (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), gebruiker automatisch aan FemNa40:
(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van FemNa40; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van FemNa40;
(b) het recht verleent om enige door gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van FemNa40 en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat FemNa40 op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
4.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat gebruiker of FemNa40 de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
4.4 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die gebruiker ter beschikking stelt aan FemNa40 gebruikt zullen worden door andere gebruikers van FemNa40. FemNa40 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van FemNa40. Gebruiker erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die gebruiker beschikbaar stelt aan FemNa40 door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. FemNa40 is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door gebruiker beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
4.5 Gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat hij of zij van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
4.6 Gebruiker staat er jegens FemNa40 voor in dat hij of zij volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat hij of zij volledig gerechtigd en bevoegd is om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Gebruiker vrijwaart FemNa40 en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendom)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van gebruiker in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door FemNa40 gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door gebruiker worden vergoed.
4.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan FemNa40, staat gebruiker ervoor in dat
(a) gebruiker bevoegd is om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat gebruiker gerechtigd is om aan FemNa40 de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die gebruiker ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of FemNa40, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van gebruiker of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
(c) gebruiker niet beperkt is door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot het recht van gebruiker om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) FemNa40 niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die gebruiker ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(e) gebruiker bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die gebruiker ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

5. Verboden content
5.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die gebruiker in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via FemNa40 (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van FemNa40 is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
(i) Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van FemNa40 in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van FemNa40 of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FemNa40 commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

6. Vraag & Aanbod-Advertenties
In aanvulling op de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende advertenties toegestaan op FemNa40 Markt/Vraag & Aanbod. Dit zijn onder meer advertenties ter promotie van andere websites en advertenties voor het opbouwen van panels en ter promotie van allerlei werkzaamheden. Als een advertentie door FemNa40 wordt verwijderd en werd gepromoot door middel van een betaalde premium banner, wordt ook deze verwijderd, zonder terugstorting van het betaalde bedrag.

7. Kennisgeving onrechtmatige content
7.1 FemNa40 zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van FemNa40 onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als gebruiker van mening is dat een gebruiker van FemNa40 inbreuk pleegt op zijn of haar rechten verzoeken we gebruiker om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail naar: info@femna40.nl. Deze kennisgeving dient
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar mening van gebruiker inbreuk maakt is te vinden op de website van FemNa40;
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar het oordeel van de gebruiker inbreuk wordt gemaakt op zijn of haar rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar FemNa40 contact met gebruiker kan opnemen, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie van de kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat gebruiker de eigenaar is van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar mening van de gebruiker inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
7.2 FemNa40 behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
7.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door FemNa40 worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
7.4 FemNa40 behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan FemNa40 bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
7.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaart gebruiker FemNa40 en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die FemNa40 lijdt, nog zal kunnen lijden of die FemNa40 dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
7.6 FemNa40 zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
8.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die FemNa40 ten dienste staan, is FemNa40 te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de gebruiker in verband met FemNa40 (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan gebruiker te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat de handelingen van gebruiker schade of aansprakelijkheid aan gebruiker zelf, aan andere gebruikers of aan FemNa40 kunnen toebrengen. FemNa40 zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
8.2 FemNa40 garandeert niet dat de dienst van FemNa40 te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

9. Privacy
9.1 Door het Gebruik van de Website is gebruiker gebonden aan ons Privacy Statement.

10. Content van derden
10.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat FemNa40 deze Content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. FemNa40 is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
10.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 FemNa40 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van FemNa40 dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
11.2 Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op FemNa40 rust, is deze aansprakelijkheid jegens gebruiker, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door gebruiker aan FemNa40 betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van FemNa40 is voortgevloeid.
11.3 FemNa40 is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die FemNa40 verricht en/of gebruik door gebruiker van de website.
11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FemNa40 meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen FemNa40 vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
11.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van FemNa40 voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van FemNa40 (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van FemNa40 uit te sluiten.

12 Overige bepalingen
12.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
12.2 Onverminderd eventueel voor FemNa40 bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen de gebruiker en FemNa40 voor het gebruik van de Website te bewaren, is FemNa40 niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor gebruiker toegankelijk te houden.
12.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
12.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.