Belastingvrijstellingen aangaande je kind

Je mag aan je kinderen en pleegkinderen elk jaar een belastingvrij bedrag schenken. Voor 2013 is dit bepaald op € 5.141. Dit bedrag geldt per kind.

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden voor jou en je partner samen. Wanneer je gescheiden bent, worden schenkingen die je als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.

 

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar

Is je kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag je je kind in 1 jaar maximaal € 24.676 belastingvrij schenken. Je mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar, maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Wanneer je een schenking doet waarbij je gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet je toch aangifte doen. In de aangifte geef je aan welke vrijstelling volgens jou van toepassing is.

Heb je de schenking gedaan vóór 1 januari 2013? Dan geldt dat je kind tussen de 18 en 35 jaar moet zijn om in aanmerking te komen voor de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Vrijstelling voor financiering van een studie

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan worden verhoogd tot € 51.407. Je mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • De studie of opleiding kost ten minste € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
  • De schenking is vastgelegd in een notariële akte, waarin staat: a. voor welke studie of opleiding de schenking is bedoeld;
    b. het bedrag van de verwachte kosten van de studie of opleiding; c. een ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen 2 jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de vermelde studie of opleiding.
  • Jij en je kind schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door jou en/of je partner is betaald en door jouw kind is gebruikt voor de opleiding of studie.

De aanvullende vrijstelling geldt niet voor de aflossing van schulden, die al zijn aangegaan voor de financiering van een buitengewoon dure studie of opleiding voordat je de schenking deed.

Vrijstelling voor financiering van een woning

Je mag gebruikmaken van de vrijstelling als je kind het geld gebruikt voor:

  • de kosten van het verwerven van een eigen woning
  • de kosten van het aflossen van een eigenwoningschuld
  • de kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn/haar eigen woning

Een eigen woning is de woning waar je kind zijn/haar hoofdverblijf heeft. Maar ook een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd, is een eigen woning. Je kind moet dan wel uiterlijk in 2015 zelf in de woning gaan wonen, anders vervalt de vrijstelling.

Met 'verwerven' wordt bedoeld dat jekind het eigendomsrecht krijgt van de woning. Dat is zo als je kind (een deel van) de woning koopt, maar ook als je kind (een deel van) de woning geschonken krijgt.

Voorwaarden vrijstelling voor verwerving eigen woning of aflossing eigenwoningschuld

Je mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin de voorwaarde is opgenomen dat je kind de schenking heeft gebruikt voor een van de volgende doelen: a. je kind heeft een eigen woning verworven. Dit is het moment waarop de akte van levering is getekend bij de notaris; b. je kind heeft voor zijn eigen woning een recht van erfpacht, opstal of beklemming afgekocht; c. je kind heeft (een deel van) een eigenwoningschuld afgelost.
  • Jij en je kind schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door jou en/of je partner is betaald en door jou kind gebruikt is voor de kosten die hierboven worden genoemd.

Voorwaarden vrijstelling voor kosten verbetering en onderhoud eigen woning

Je mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin de ontbindende voorwaarde is opgenomen dat je kind de schenking binnen 3 jaar gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning.
  • Jij en je kind schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door jou en/of je partner is betaald en door jouw kind gebruikt is voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn/haar eigen woning.

Bron en verdere info: www.belastingdienst.nl

FemNa40