Armoede sterk toegenomen

Steeds meer mensen krijgen te maken met armoede. Dit geldt niet alleen voor mensen die geen werk hebben, maar ook voor werkende mensen in een laagbetaalde baan. Bovendien nemen de inkomensverschillen steeds meer toe.

 

 

Voedselbanken zouden eigenlijk niet nodig mogen zijn in ons land, maar blijken inmiddels toch bittere noodzaak en worden steeds meer bezocht  door mensen die op de armoede grens leven. Er zijn zelfs initiatieven die alternatieve voedselbanken oprichten voor gezinnen die net iets teveel voor de voedselbank verdienen, maar toch ook niet te eten hebben. Dit in een land dat in 20 jaar tijd tweemaal zo rijk is geworden. De recessie slaat hard toe en 2013 dreigt een rampjaar te worden voor de werkgelegenheid in Amsterdam. Wethouder Andrée van Es waarschuwt al voor stevige daling van het aantal vacatures en forse stijging van het aantal uitkeringen.

Meldpunt 

Sinds 12 februari 2013 heeft de Kinderombudsman een meldpunt geopend voor kinderen in armoede. De Kinderombudsman is een landelijk functionerend instituut dat naleving van de rechten van kinderen en jongeren onafhankelijk aan de orde stelt. Met het meldpunt wil de Kinderombudsman de situatie van Nederlandse kinderen die in armoede leven onderzoeken.
De Kinderombudsman wil weten hoe kinderen het ervaren om in een arm gezin te leven, hoe ze daarmee omgaan en welke oplossingen zij zien. Ook wil hij onderzoeken welke aanpak het beste werkt om armoede onder kinderen te bestrijden. Het meldpunt blijft drie weken open. De Kinderombudsman ziet een stijging in het aantal kinderen dat in armoede leeft. Volgens de laatste schatting van het Sociaal en Cultureel Planbureau leeft een op de negen Nederlandse kinderen in armoede. Dat zijn er in totaal 377 duizend.

Conclusies onderzoek

Enkele conclusies uit het Armoedesignalement 2012. In dit rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en gevolgen van armoede in Nederland.

  • In 2011 is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2012.
  • Ook de langdurige armoede liep in 2011 voor het eerst in jaren weer op.
  • In 2011 is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2012
  • De armoede groeide in absolute aantallen in 2011 sterk bij werklozen, bijstandontvangers en zelfstandigen.  
  • De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en huishoudens met bijstand. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage in 2011 toe.
  • Bij gepensioneerden en 50-plussers is de armoede laag, bij kinderen juist hoog. De 30-45 jarigen hadden vroeger geen verhoogd armoederisico, maar de laatste jaren is dat wel het geval.

Conclusies om bij stil te staan.

Bron: SCP/CBS

FemNa40