Geld en salaris

Inkomen  uit een arbeidsbetrekking is een belangrijke inkomensbron. In januari 2014 zullen veel werknemers zien wat het effect is op het nieuwe salarisstrookje, want de wetgever heeft met een aantal maatregelen bepaald dat de werknemer er dit jaar op vooruit moet gaan.

En voor de meeste werknemers is dat ook het geval. Er is namelijk een hogere heffingskorting gekomen en de eerste schijf is lager geworden. Dat laatste houdt in dat er minder wordt ingehouden op het salaris.

Het salarisstrookje laat heel goed het effect van al deze maatregelen zien, maar soms is niet duidelijk wat nu al die verschillende bestanddelen zijn.

Bestanddelen

Iedere werknemer heeft eigen salarisafspraken gemaakt met een werkgever. Soms heeft de werknemer hier niet echt heel veel invloed op en wordt het salaris door een CAO bepaald.  In dat geval kan de werknemer wellicht onderhandelen over de trede waarop hij of zij ingeschaald wordt, maar staat de hoogte van het salaris zelf vast.

Op het loonstrookje vind je dus de naam, adres, BSN-nummer  en het bankrekeningnummer van de medewerker. Daarnaast zijn de gegevens van de werkgever zichtbaar en onder welk personeelsnummer betrokkene bekend is bij de werkgever.

Ook het afgesproken salaris, het parttime percentage, datum indiensttreding, functie  en of de medewerker wel of niet korting heeft op de loonheffing die bij de betrokkene wordt ingehouden, is zichtbaar.

Een ander belangrijk gegeven is het jaarloon bijzondere beloningen. Dit is het (belastbaar) inkomen van het voorgaande jaar en bepaalt het toe te passen belastingpercentage als er bijzondere beloningen (vakantiegeld, overwerk of eindejaarsbonus) wordt uitbetaald.

De inhouding loonheffing is een  inschatting van de te betalen belasting en in het jaar daaropvolgend bepaal je via de belastingaangifte zelf wat nu de werkelijk te betalen belasting wordt. En omdat je dan ook rekening houdt met  allerlei persoonlijke omstandigheden, kan het dus zijn dat de inschatting vooraf te hoog is geweest, zodat je geld terugkrijgt.

Tabellen

Op de salarisstrook zie je ook terug of de witte of de groene tabel van toepassing is. De witte tabellen zijn voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid en de groene tabellen zijn voor inkomsten uit vroegere arbeid (pensioen of WAO).

Onder inhoudingen vind je ook de eigen premiebetaling terug voor het pensioen. Naast deze eigen bijdrage legt ook de werkgever een deel in. De inhouding van het pensioen wordt van het bruto salaris ingehouden en pas daarna wordt berekend over welk loon nu belasting wordt betaald.

Tot slot zie je vaak nog welk bedrag gereserveerd wordt voor de vakantietoeslag, die meestal in mei wordt uitbetaald.

Werkgeverslasten

Hoewel de meeste werknemers in 2014 voordeel hebben van de nieuwe regels, geldt dit niet voor de meeste werkgevers. Voor velen stijgen de werkgeverslasten. Als werknemer kun je verzekerd zijn voor de zorgverzekeringswet, de ziektewet, werkloosheidswet en de WIA (het werk en inkomen naar arbeidsvermogen), maar de werkgever betaalt hiervoor de premies.

Over de totale loonsom draagt de werkgever in 2014 gemiddeld 1 procent meer af dan vorig jaar.  De invloed van de diverse pensioenregels laten we gemakshalve maar even buitenbeschouwing. Al deze extra kosten moet de werkgever ergens weer terugverdienen.

Waarschijnlijk hoopt de regering dat de economie weer op gang komt als consumenten meer te besteden hebben. En dat dit uiteindelijk weer een positief effect heeft op de omzetten van de werkgevers.  Nog een reden om te hopen dat het prille herstel van de economie doorzet.

Gerelateerde artikelen

Een slimme meid

Door:

Eind jaren tachtig had het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne 'een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'. De overheid wilde toen meisjes stimuleren om een vak te leren.

Lees verder

FemNa40